Samenwerken

Home » Samenwerken

Samenwerken

Binnen TenderCare zijn er verschillende vormen van samenwerken te onderscheiden. Hierbij staat altijd centraal dat TenderCare als werkgemeenschap dient om partijen samen te brengen en verder te helpen. Een samenwerkingsplatform voor de samenleving, zodat burgers met een hulpvraag terecht kunnen bij één persoon of loket die de weg weet in een netwerk van verwijzers, hulpverleners en samenwerkingspartners.

Vooropgesteld staat dat de leden van het TenderCare-netwerk met elkaar samenwerken en afstemmen over hetgeen er moet gebeuren. In alle samenwerkingsrelaties die hieronder verder worden doorgenomen, streeft TenderCare ernaar voorzieningen op de website beschikbaar te stellen ter ondersteuning van de samenwerkingsrelaties. Heeft u feedback, meldingen ter aanvulling en/of verbeteringen, dan zijn deze zeer welkom.

 

Netwerkpartners – netwerkpartners

Netwerkpartners werken onderling met elkaar samen in en vanuit Kennis en Expertise Netwerken. Er zijn verschillende expertises te verdelen, denk aan bijvoorbeeld jeugd en gezin, autisme, onderwijs en hulpverlening, bijzondere doelgroepen, GGZ, LVB, etc. Elke expertise is een Kennis en Expertise Netwerk (KEN) en heeft haar eigen netwerkcoördinator, diverse specialisten in het veld en ervaringsdeskundigen.

TenderCare is georganiseerd op basis van Kennis en Expertise Netwerken, zodat netwerkpartners van elkaars bestaan afweten, elkaar ontmoeten, samen gaan werken (sociale cohesie) en kennis onderling met elkaar uitwisselen (deskundigheidsbevordering). De netwerkcoördinator stuurt het KEN aan, houdt individuele werkbesprekingen, organiseert intervisies en netwerkontmoetingen. Hij of zij is de mentor/coach van de netwerkpartners uit zijn/haar Kennis en Expertise Netwerk.

Tijdens de aanmelding kiest iedere netwerkpartner een hoofdexpertise uit, maar uiteraard is het mogelijk om aan te sluiten bij meerdere netwerken. Het is daarbij ook een bijkomend voordeel dat er diverse expertises zijn, waardoor nieuwe samenwerkingsrelaties met elkaar kunnen ontstaan door bijvoorbeeld sparringcontacten en netwerkontmoetingen. Bij ziekte en verlof kan ten slotte vanuit het netwerk vervanging worden geregeld.

Cliënten – verwijzers

Wanneer burgers met een hulpvraag zich melden bij de gemeente, gaat de gemeente met ze in gesprek. Zij verkennen en formuleren de hulpvragen en beschrijven vervolgens de gewenste resultaten waaraan gewerkt moet gaan worden. De verwijzers zijn de consulenten van de gemeente en GI. Uiteindelijk heeft de consulent van de gemeente de regie en voert deze op basis van de gestelde indicatie. De website van TenderCare met de uitgebreide zoektool staat ten dienste om de juiste match te zoeken voor hulpvragen en beschikbare hulp. Daarbij is er een kennisbank beschikbaar voor meer achterliggende informatie over hulpvragen van cliënten.

Verwijzers – netwerkpartners

De verwijzer gaat bij een hulpvraag en de opgestelde resultaatgebieden opzoek naar een hulpverlener die hierbij goed aansluit. Zij werken samen. De consulent (verwijzer) voert de regie en bepaald de indicatie. De netwerkpartner is de uitvoerder in deze situatie. Hij of zij ondersteunt de cliënt in het beantwoorden van de hulpvraag en de te behalen resultaten en houdt de verwijzer op de hoogte van de voortgang. Deze samenwerking bestaat uit het vinden van de geschikte partij, afstemming of het juiste wordt gedaan, of er bijstelling nodig is of dat afschalen, doorstroom of uitstroom haalbaar is.

Verwijzers – samenwerkingspartners

In het beantwoorden van de hulpvraag van de cliënt, hoeft niet altijd alles door een netwerkpartner te worden gedaan. Het kan nodig zijn om bijvoorbeeld samen te werken met een samenwerkingspartner, een GI, een therapeutische praktijk, een voorliggende of aanvullende voorziening, o.i.d. Daarvoor zijn de samenwerkingspartners een ideale aanvulling. Zij zijn tevens te vinden in het zoeksysteem van TenderCare.

Cliënten – netwerkpartners

Wanneer een cliënt is gekoppeld aan een netwerkpartner, gaan zij samenwerken om de hulpvragen van de cliënt te beantwoorden. De netwerkpartner ondersteunt, motiveert en naarmate noodzakelijk neemt hij of zij ook de regie. Daarbij worden initiatieven genomen en uitgedacht waarmee de cliënt verder kan. TenderCare-netwerk ondersteunt hierbij waar nodig de cliënt en de netwerkpartner met mogelijke middelen die haar hierbij ter beschikking staan. Te denken valt aan een noodfonds, sociale relaties en gemeenschappelijke initiatieven.

Netwerkpartners – samenwerkingspartners

Netwerkpartners en samenwerkingspartners kunnen elkaar vinden om samen te werken in een casus om de hulpvraag van de cliënt te beantwoorden en tegemoet te komen aan wensen van de cliënt voor deelname aan maatschappelijke activiteiten.

Cliënten – samenwerkingspartners

De cliënt kan zelf kenbaar maken of samen met zijn of haar begeleiding opzoek zijn naar activiteiten om aan deel te nemen. Samenwerkingspartners staan vermeldt in het zoeksysteem van TenderCare en wanneer zij met elkaar in contact komen, kunnen zij gezamenlijk kijken naar passende mogelijkheden.