Kwaliteit

Home » Kwaliteit

Onze opdrachtgever koopt bij het RNZJT maatschappelijke zorg en dienstverlening in ten behoeve van haar burgers. Zij verlangt dat deze inkoop kwalitatief goed is. Het RNZJT heeft veel aandacht besteed aan het kwaliteitsmanagement systeem.

Het RNZJT-kwaliteitsmanagement systeem beschrijft hoe het RNZJT in haar dagelijkse bedrijfsvoering en de uitvoering van haar zorg en dienstverlening de kwaliteit bevorderd. Wat je op deze pagina kunt lezen, is onze werkwijze en wat je dus van ons mag verwachten. Ons kwaliteitsmanagement systeem is gericht op de kwaliteitseisen en de weerbaarheid tegen fraude die door de SamenTwente Gemeenten voor de Wmo en Jeugdwet zijn opgesteld in de aanbestedingsstukken. Onze uitgangspunten voor de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering zijn transparantie, inspraak, volledigheid van dossiers en inzicht in financiële data.

Certificering 

Het RNZJT is een initiatief van TenderCare B.V. TenderCare heeft een HKZ 143 certificering – een kwaliteitskeurmerk voor kleine organisaties in de zorg en welzijn. TenderCare valt onder deze norm, omdat zij maar 0,5 FTE heeft voor het netwerkbeheer, coördinator (management in HKZ-termen). Voor alle overige taken worden er professionals ingehuurd. De organisatie wordt vanuit één locatie aangestuurd. Mogelijk zal in in de toekomst een kwaliteitssysteem gezocht moeten worden dat beter past in het werken met het groeiend aantal Zzp’ers in onderaannemerschap.     

Kwaliteitshandboek van het RNZJT 

Ons kwaliteitsmanagement is verwoordt in het Kwaliteitshandboek van het RNZJT. Het handboek bestaat uit de volgende hoofdstukken;  

 1. Randvoorwaarden voor goede zorg 
  In dit hoofdstuk wordt een contextanalyse over het RNZJT gegeven. Het gaat hierbij over de relatie met burgers, de opdrachtgevende gemeenten en de samenwerkingspartners. Daarbij worden ook onze visie, missie en doelen verwoordt; aan welke wetten en regelgeving het RNZJT te voldoen heeft, welk type organisatie wij zijn. Ten slotte worden er de uitsluitingscriteria beschreven welke Zzp’ers en Kleine Zorgaanbieders niet deel kunnen nemen aan ons netwerk. 

 1. De Netwerkpartners/zorgaanbieders in het RNZJT-netwerk 
  In dit hoofdstuk worden de afspraken beschreven over de uitvoering van de zorg- en dienstverlening door de Zzp’ers en de context van de zorgaanbieders. Verder worden de werkwijzen beschreven en staan de gemaakte afspraken er vermeld.  Ook wordt er aandacht besteed aan de werksfeer en – omgeving, de borging van de kwaliteit en de wijze waarop geëvalueerd wordt. Ten slotte is er een overzicht van de risico’s die de zorgaanbieders en het netwerk hebben en de manier waarop daar mee omgegaan dient te worden.  

 1. De cliënten in het netwerk 
  In de volgende paragrafen gaat het over de cliënt ofwel de persoon die zorg ontvangt van de Zzp’ers uit het RNZJT. Zij zijn de personen waar het om draait en die het RNZJT het recht geven van bestaan. Bij het RNZJT wordt over de cliënt gesproken. Met de cliënt wordt ook, klant, bewoner, burger, ‘cliëntsysteem’ of de vastgelegde al dan niet wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt’ bedoeld.

  In de eerste plaats wordt de werkwijze van de zorgaanbieders met de cliënt besproken en een beschrijving gegeven van het van het hulpverleningsproces. Het onderhoud van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening krijgt hier speciale aandacht en tenslotte de wijze waarop de werkwijzen geëvalueerd worden. 

 1. Administratief proces 
  In het Programma van Eisen heeft het OZJT bepaald dat iedere Zorgaanbieder een deugdelijke administratie moet voeren. Dit administratie proces staat in de context van een inspanningsgerichte uitvoeringsvariant, waarbij de richtlijnen worden weergegeven in een administratieprotocol. Het RNZJT heeft hierop een extract gemaakt voor de processen die specifiek voor het RNZJT  van toepassing zijn. Het gaat daarbij om het aanmelden van de cliënt; het leveren van zorg; en het declaratieproces. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de manier waarop de werkwijzen worden geëvalueerd.  

 1. Inkoop
  Het hoofdstuk beschrijft de kwaliteitseisen die het RNZJT stelt aan de inkop van maatschappelijke zorg en dienstverlening bij zzp/ onderaannemers; zorg en clientregistratiesystemen, boekhouding en accountancy, de ICT-ondersteuning en de borging van kwaliteit. Tevens wordt beschreven hoe de inkoop eisen en voorwaarden worden geëvalueerd en bijgesteld. 

 1. Leren en verbeteren 
  Het RNZJT hanteert een beoordelingssysteem voor een jaarlijkse beoordeling van de organisatie om voortdurend te leren en te verbeteren. De beoordeling resulteert in een Jaarverslag. Dit jaarverslag wordt gedeeld met betrokkenen.   

Het RNZJT Keurmerk.

Het RNZJT hanteert een eigen keurmerk. In dit keurmerk zijn de overeenkomsten met de zzp’ers opgenomen; de documenten die benodigd zijn voor de registratie van de zzp’er bij de gemeenten, KIWA Keurmerk Zzp’ers Zorg; Cliëntdossier op orde; Financiële integriteit en Deelname RNZJT activiteiten  

Zzp’ers in onderaannemerschap bij RNZJT voldoen aan het RNZJT Keurmerk 

Samenwerking RNZJT en Onderaannemer Periode
Raamovereenkomst RNZJT – OA Aanbestedingsperiode
Overeenkomst van opdracht inz het leveren van ZIN  Aanbestedingsperiode
Overeenkomst van opdracht inz het contractbeheer en vertegenwoordiging  Aanbestedingsperiode
Aanhangsel bij overeenkomst : BPSW beroepscode   
Het onderaannemerschap  Periode
Uniform Europees Aanbestedingsdocument.  Aanbestedingsperiode
Verklaring Betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen  Aanbestedingsperiode
Gedragsverklaring aanbesteding  Aanbestedingsperiode
Uittreksel Handelsregister  Aanbestedingsperiode
Terbeschikkingstelling verklaring i.g.v. beroep op draagkracht  Aanbestedingsperiode
Opleiding diploma   Aanbestedingsperiode
Beroepsregistratie  Aanbestedingsperiode
Bevestigingsbrief gemeenten ter inwilliging van het verzoek tot onderaannemerschap  Aanbestedingsperiode
KIWA registratie Periode
Keurmerk certificaat Jaarlijks
Overeenkomst met KIWA Eenmalig
Identiteitsbewijs Eenmalig
Opleiding (Diploma Duo gecertificeerd) Eenmalig
Beroepsregistratie (SKJ, NVAGT, NPI, BIG…)  Geldigheidsduur registratie
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 jaar
Uittreksel Handelsregister Eenmalig
Klachtenfunctionaris Jaarlijks
Geschilleninstantie Jaarlijks
Beroeps en Bedrijfs Aansprakelijkheidsverzekering (BBAV)  Jaarlijks
Bewijs betaling lopend jaar) Jaarlijks
Reflectie en Intervisie deelname SKJ 10x/ jaar. Wmo 4x/ jaar
Vervangingsplan Geldigheidsduur
Clienttevredenheidsmeting 3 per jaar
WTZA registratie of vrijstelling daarvan Eenmalig
Client dossier op orde Periode
Afsprakenoverzicht/ Ondersteuningsplan of vergelijkbaar document  Indicatie periode
Zorgovereenkomst Indicatie periode 
Uitwisselings-/ Toestemmingsverklaring Indicatie periode 
Plan Ieder half jaar
Risico inventarisatie Ieder half jaar
Evaluatie plan Ieder half jaar
Cliënttevredenheidsmeting Eind indicatie periode, minimaal 1x per jaar
Financiële integriteit Accountantscontrole
Samenstellingsverklaring Jaarlijks
RNZJT-activiteit Periode
Kennis en Expertise Netwerkontmoetingen Deelname aan minimaal 3 van de 4 ontmoetingen
Deelname aan werkbesprekingen 4x per jaar
Intervisie bijeenkomsten Jeugdzorg 10x per jaar
Intervisie bijeenkomsten WMO 4 van de 6 bijeenkom sten per jaar